top of page

Naudojimosi interneto svetaine sąlygos

Šios interneto svetainės naudojimosi sąlygos buvo atnaujintos 2024 m. sausio 22 dieną.


Šios interneto svetainės administratorius yra įmonė UAB "Intervilža" (įmonės kodas 110342843) – Lietuvoje registruota įmonė, kurios būstinė yra Savanorių pr. 151, LT-03150 Vilnius, Lietuva, o interneto svetainė yra pasiekiama adresu www.inowood.lt (toliau vadinama "Tinklalapiu"). Ši interneto svetainė yra skirta fiziniams ir juridinams asmenims.


Naudodamiesi šia interneto svetaine, Jūs sutinkate, kad šios Naudojimosi sąlygos Jums yra privalomos, ir įsipareigojate jų laikytis. UAB "Intervilža" pasilieka teisę pakeisti šias Naudojimosi interneto svetaine sąlygas bet kuriuo metu, paskelbdama apie tokius pakeitimus, įskaitant jų įsigaliojimo datą, šiame puslapyje. Norėdami peržiūrėti naujausias sąlygas, galite paspausti nuorodą į "Terminai ir sąlygos", kuri yra pateikta bet kurio šios interneto svetainės puslapio apačioje.


Svetainės turinys, teikiamas UAB "Intervilža", yra bendro pobūdžio. Nors turinys yra kruopščiai parengtas, įmonė negarantuoja jo tikslumo ir neprisiima atsakomybės už klaidas, nepaminėjimus ar netikslumus. Norėdami pasikliauti turiniu, rekomenduojama jį nepriklausomai patikrinti.


UAB "Intervilža" suteikia leidimą peržiūrėti arba atsisiųsti vieną interneto svetainės medžiagos kopiją tik asmeniniam naudojimui arba nekomerciniais tyrimų tikslais, bet tik su sąlyga, kad įtraukiate šią pastabą dėl autorių teisių: "Autorių teisės 2024, UAB „Intervilža“. Visos teisės saugomos."


Šios svetainės turinys ir dizainas yra apsaugomi autorių teisių (ir/arba kitų intelektinės nuosavybės teisių), kurios priklauso UAB „Intervilža“ arba yra licencijuotos trečiųjų šalių autorių teisių savininkams. Bet koks turinio naudojimas, neleidžiamas pagal šias sąlygas, gali pažeisti intelektinės nuosavybės teises. Jei pažeisite šias sąlygas, leidimas naudotis turiniu automatiškai bus atšauktas, o jūs turėsite sunaikinti visas turimos turinio kopijas.


Išskyrus privatumo politikos taikymo sritį, visi vartotojų per interneto svetainę pateikti pranešimai, medžiaga ar duomenys tampa UAB "Intervilža" nuosavybe. Įmonė turi teisę laisvai naudoti, atskleisti, atgaminti ar platinti šią informaciją, nepriklausomai nuo jos rūšies, nebent pateikiant informaciją yra nurodoma kitaip.


Interneto svetainė gali turėti nuorodų į kitas interneto svetaines arba trečiųjų šalių pateiktos informacijos. UAB "Intervilža" nekontroliuoja šios informacijos arba kitų svetainių turinio ir neprisiima atsakomybės už jį. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate, kad UAB "Intervilža" negali būti laikoma atsakinga už susietų svetainių turinį arba tikslumą. Šias susietas svetaines naudojate savo rizika ir pagal jų naudojimo sąlygas.


Norintiems pateikti nuorodą į šią svetainę, reikia gauti išankstinį UAB "Intervilža" rašytinį leidimą.

Prekių ženklai, naudojami šioje svetainėje, yra UAB „Intervilža“, jos padalinių arba trečiųjų šalių licencijuotų prekių ženklai.


Šios svetainės veikla yra reglamentuojama Lietuvos įstatymais. Lietuvos jurisdikcijos teismai turi išskirtinę teisę spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti naudojant šią svetainę. Jūs sutinkate su Lietuvos teismų jurisdikcija ir atsisakote prieštarauti teisiniams veiksmams ar procesams, vykdomiems šių teismų, arba bet kokiems ieškiniams, kuriuos gali iškelti tokie veiksmai ar procesai. Nepaisant to, UAB "Intervilža" turi teisę imtis teisinių veiksmų užsienyje ir vykdyti priimtus sprendimus.


UAB "Intervilža" neatsako ir neprisiima teisinės atsakomybės už turinį ir/arba interneto svetainę, neatitinkančią įstatymų už Lietuvos jurisdikcijos ribų.


Šią svetainę galima naudoti visuomenei, tačiau tai leidžiama tik su sąlyga, kad UAB "Intervilža" negali būti laikoma atsakinga ir neprisiima teisinės atsakomybės dėl nuostolių ar žalos, patirtos dėl šios svetainės ar jos turinio naudojimo. Šie apribojimai taikomi sutarties pažeidimų, neatsargumo, civilinės teisės pažeidimo ar kitais atvejais, ir jie taikomi visa pagal įstatymus leidžiama apimtimi.

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi INOWOOD.LT parduotuve internete https://www.inowood.lt (toliau – InoWood, e-parduotuvė) sąlygas.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai InoWood klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka InoWood siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi InoWood parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.3.InoWood parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB „Intervilža“, buveinės adresas: Savanorių pr.151, Vilnius, juridinio asmens kodas 110342843, PVM mokėtojo kodas LT103428413.

1.4. Pirkėjas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis prekes InoWood parduotuvėje internete.  Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo InoWood parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus užsakymą InoWood parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.6. InoWood pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

1.7. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.


II. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA


2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti InoWood parduotuvėje siūlomas prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą sąskaitų išrašymui bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, ir kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, InoWood neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, InoWood laiko jį Pirkėju.

2.4. Pirkėjas e–parduotuvės registracijos ar prekių užsakymo, kontaktų ar užklausos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia InoWood teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis InoWood parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. InoWood yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis InoWood parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje ar perkant prekes ar siunčiant užklausos formą nesiregistravus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir šių Taisyklių priede aprašyta „Privatumo politika“. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje joje numatyta tvarka, siųsdamas informaciją el. paštu dap@intervilza.lt


III. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS


3.1. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes InoWood e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius pridėtinės vertės mokestį (PVM). Pristatymo kaina neįskaičiuota ir nurodoma atskirai formuojant komercinį pasiūlymą.

3.2. Elektroninis prekių katalogas nėra konkretus komercinis pasiūlymas, nurodytos kainos ir kiekiai yra orientaciniai ir dėl tiekimo sutrikimų ar panašių aplinkybių gali skirtis. Tuo atveju, kai prekių likutis ribotas, gavę Pirkėjo užsakymą, InoWood vadybininkai atsiunčia galutinį pasiūlymą. Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis bus nepakankamas, su Pirkėju bus susisiekta nurodytais kontaktais.

3.3. InoWood turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas ir akcijų sąlygas, atšaukti akcijas.

3.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir InoWood laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi langelį „Susipažinau ir sutinku su „Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“ ir „Privatumo politika“), paspaudžia mygtuką „Siųsti užsakymą“ ir kai Pirkėjas gauna InoWood vadybininko atsiųstą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui bei įvykdo iš anksto asmeniškai suderintas sąlygas.

3.4. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas neapmoka pagal pateiktą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui pavedimu arba grynais, laikoma, kad pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu nesusitariama kitaip).


IV.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS


4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes InoWood šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes InoWood parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje InoWood parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus. Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.


V. INOWOOD TEISĖS IR PAREIGOS


5.1. InoWood turi teisę sustabdyti ar nutraukti InoWood veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymų vykdymas yra užbaigiami, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.2. InoWood turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs Taisyklių 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus nesumoka už prekes per nurodytą terminą.

5.3. Pirkėjui pasirinkus taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, InoWood iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. InoWood turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei InoWood nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba jei Pirkėjas nepateikia InoWood prašomos informacijos nurodytu terminu.

5.4. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, InoWood turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.

5.5. InoWood pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

5.6. InoWood įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.7. InoWood įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Taisyklių numatytomis sąlygomis InoWood įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

5.9. InoWood, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę, InoWood įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinti per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, tokiu atveju, užsakymas atšaukiamas ir nutraukiama pirkimo-pardavimo sutartis.


VI. APMOKĖJIMO BŪDAI IR TERMINAI


6.1. Už prekes galima atsiskaityti:

6.1.1. išankstiniu banko pavedimu apmokant per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir pateikiant informaciją apie apmokėjimą el. paštu info@inowood.lt

6.1.2. grynaisiais pinigais ar banko kortele InoWood parduotuvėje.

6.2. Jeigu sąskaitą apmoka ne Pirkėjas, o kitas asmuo arba įmonė, Pirkėjas privalo įrašyti mokėtojo duomenis užsakymo formos pastabose, o mokėjimo pavedimo mokėjimo paskirties lauke įrašomi Pirkėjo duomenys bei užsakymo numeris.

6.3. Formuojant (suderinus) nestandartinių matmenų/produktų užsakymą, užsakymas laikomas priimtu tik apmokėjus 50 proc. viso užsakymo vertės, o pristatymo/gamybos terminas derinamas atskirai. Prekės pristatomos/perduodamos pirkėjui tik pilnai atsiskaičius už visą užsakymą. Šiuo atveju atsisakyti spec. užsakymo negalima arba yra taikomas užsakymo atsisakymo (netesybų) mokestis, kuris lygus 20 proc. užsakymo vertės (bet nemažiau 300 €).


VII. PREKIŲ PRISTATYMAS


7.1. Pristatymo išlaidos į e-parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos atskirai, kaip numatyta Taisyklių 3.1 punkte.

7.2. Prekių pristatymui taikomas pristatymo mokestis, o terminas kiekvienu atveju derinamas atskirai. Prekės pristatomos iki objekto be krovos/užnešimo paslaugų, nebent susitariama atskirai.

7.3. Jeigu priėmus užsakymą prekės yra sandėlyje (tai atskiru laišku visada patvirtina InoWood atstovas), InoWood įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes po galutinio apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per 14 (keturiolika) darbo dienų, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 6.1 punktą;

7.4. Jeigu priėmus užsakymą prekių likutis sandėlyje nepakankamas ar jos gaminamos pagal specialų užsakymą, InoWood įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per individualiai suderintą ir komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą, už prekes apmokant pagal komerciniame pasiūlyme nurodytas sąlygas.

7.5. InoWood prekes pristato įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai ir yra tinkamos kokybės.

7.6. Prekės pristatymo metu kartu su InoWood įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti InoWood.

7.7. Jeigu Pirkėjas neužsakė prekės pristatymo paslaugos į nurodytą vietą, tokiu atveju Pirkėjas privalo InoWood nurodytu laiku ir nurodytu adresu atvykti į InoWood prekių atsiėmimo vietą, ir atsiimti savo užsakytas prekes. Prekės atsiėmimo metu Pirkėjui perduodamos užsakytos prekės su originalia pakuote (jeigu prekė pakuojama) ir Pirkėjas privalo pasirašyti važtaraštyje, kad prekę gavo.

7.8. Pirkėjui neatvykus InoWood nurodytu laiku atsiimti prekės iš atsiėmimo vietos, ji bus saugoma ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, o dėl jos naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su InoWood. Jeigu Pirkėjas atsiima prekę iš atsiėmimo vietos pavėlavęs daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, už kiekvieną paskesnę prekės saugojimo dieną iki jos atsiėmimo iš Pirkėjo gali būti imamas prekės saugojimo mokestis (2 proc. nuo prekių vertės už kiekvieną saugojimo dieną, tačiau ne mažiau kaip 15 € (penkiolika eurų)). Jeigu Pirkėjas vėluojate atsiimti prekes ilgiau kaip 30 dienų, InoWood atsiunčia Pirkėjui įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 5 (penkias) darbo dienas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjui nesureagavus į įspėjimą, InoWood nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Pirkėjo sumokėtų už prekes pinigų jos saugojimo išlaidas, kurios negali būti mažesnės nei 15 € (penkiolika eurų) už kiekvieną pradelstą darbo dieną, o likusią pinigų sumą grąžina Pirkėjui į nurodytą banko sąskaitą.


VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA


8.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Bendrasis garantinis laikotarpis prekėms – 24 mėn.

8.2. Dėl netinkamos prekių kokybės Jūs nedelsiant turite kreiptis į InoWood el. paštu info@inowood.lt arba atvykti į centrinę buveinę adresu Savanorių pr.151, LT-03150 Vilnius (UAB “Intervilža“).

8.3. Nustačius, kad produktas pažeistas mechaniškai, buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo rekomendacijų, taip pat esant neteisingam montavimui, pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos.

8.4. Pirkėjas pateikdamas garantinę prekę, būtinai privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo čekį ar sąskaitą – faktūrą).


IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS


9.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas InoWood apie tai raštu el. info@inowood.lt  per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

9.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

9.3. Kai grąžinama nekokybiška prekė, InoWood įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo  prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo.

9.4. Jeigu prekės pristatomos ne InoWood atstovų (prekes Pirkėjas transportavo savo transportu) – prekių grąžinimu (pristatymu pardavėjui) rūpinasi Pirkėjas.

9.5. Pirkėjas norėdamas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalo Taisyklių 9.1 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjas gauna pranešimą nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas gauna patvirtinimo per 1 darbo dieną, Pirkėjas privalo pakartotinai kreiptis telefonu į InoWood. Pirkėjas atsisakęs pirkimo – pardavimo sutarties, per 3 (tris) darbo dienas privalo el. paštu suderinti su InoWood prekių grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki InoWood nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 9.2 punkto reikalavimus. Atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo ir būklės įvertinimo dienos.

9.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:

9.6.1. Prekė buvo sugadinta, naudojant prekę, jos išvaizda iš esmės pasikeitė; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

9.6.2. Prekės buvo specialiai gamintos pagal Pirkėjo užsakymą, t.y. jos nestandartinių ilgių (nebent grąžinimo sąlygomis suderinamos atskirai).


X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


10.1. Pirkėjas visus pranešimus siunčia InoWood elektroninio pašto adresu info@inowood.lt 

10.2. InoWood visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

10.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.5 Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su InoWood iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas raštu turi kreiptis į InoWood, jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, InoWood neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina InoWood atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.

Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:


1. Asmens duomenys, Duomenys – bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

2. Parduotuvės – UAB „Intervilža“ parduotuvės, esančios adresais: Savanorių pr. 151, Vilnius.

3. Elektroninė parduotuvė – UAB „Intervilža“ elektroninė parduotuvė www.inowood.lt

4. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

5. Intervilža – UAB „INTERVILŽA“, juridinio asmens kodas 110342843, PVM mokėtojo kodas LT103428413, registracijos / korespondencijos adresas Savanorių pr.151, LT-03150 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“.

6. InoWood – Intervilža naudojamas medžio-plastiko kompozito gaminių prekės ženklas.

7. InoWood paskyros – tai InoWood paskyros Facebook, LinkedIn ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie InoWood produktus bei dalinimąsi Vartotojų paviešintu turiniu.

8. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

9. Paslaugos – visos InoWood Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Parduotuvėse Vartotojui teikiamos paslaugos.

10. Privatumo politika – ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine, Elektronine parduotuve ir/ar teikiant Paslaugas Parduotuvėse.

11. Slapukai – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

12. Svetainė – Inowood interneto svetainė, kurios adresas www.inowood.lt

13. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės.

15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

16. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris apsilankė InoWood Svetainėje, naudojosi Elektroninės parduotuvės, Parduotuvės paslaugomis ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.


II. BENDROSIOS NUOSTATOS


17. Privatumo politika reglamentuoja Vartotojo pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.

18. Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

19. Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti Svetainėje.

20. Duomenų valdytojas pagal šią Privatumo politiką yra Intervilža.21. Vartotojas nurodydamas Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Parduotuvėje savo asmens duomenis, sutinka, kad Intervilža juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

22. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis. Registruodamasis Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje Vartotojas patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

23. Intervilža neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Vartotojo duomenis.


III. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI


24. Intervilža gerbia kiekvieno Vartotojo teisę į privatumą. Intervilža imasi visų jai prieinamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Vartotojo asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Intervilža politikos reikalavimus

25. Intervilža renka ir tvarko Vartotojo asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

25.1. Vartotojas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis naudojimosi Svetaine, Elektroninės parduotuvės taisyklių (prekių pirkimo – pardavimo taisyklių) ir Privatumo politikos;

25.2 Intervilža teisėtais interesais;

25.3. Sudaroma arba vykdoma sutartimi, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

25.4. Teisinės prievolės vykdymu.

25.5. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Vartotojo asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.


26. Intervilža tvarko šiuos Vartotojų duomenis:


Duomenų rinkimo būdas

Duomenys

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

Paskyros registracija

Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu registruojasi įmonės vardu).

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Intervilža gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Paskyros administravimas

Registravimosi interneto svetainėje www.inowood.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Intervilža gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių

Pirkimas elektroninėje parduotuvėje

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo vietos adresas, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), parašas (kai prekės pristatomos nurodytu adresu, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos

Prekių ir paslaugų įsigijimas Intervilža Parduotuvėse

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), parašas, pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija

Vartotojo pateiktas užsakymas prekių ir paslaugų įsigijimui (komercinis pasiūlymas) ir Intervilža teisinės pareigos parduoti prekes ir suteikti paslaugas

10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos

Statistika, rinkos ir Vartotojų elgesio tyrimas

Vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą, peržiūrėtas prekes)

Intervilža teisėtas interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti savo veiklą ir reaguoti į rinkos pokyčius

5 metai

Vartotojų užklausų, prašymų, atsiliepimų skundų administravimas

Vartotojo įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas (jeigu prekės buvo pristatomos Vartotojo nurodytu adresu). Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, Vartotojo prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija;


Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.

Intervilža teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas bei teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, siekiant gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

12 mėnesių


IV. SLAPUKAI

27. InoWood lankytojo, kaip buvusio Elektroninės parduotuvės naudotojo atpažinimui, informacijos apie prekes, įdėtas į Vartotojo prekių krepšelį, išsaugojimui, Elektroninės parduotuvės lankomumo statistikos rinkimui Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. “cookies”).

28. Vartotojas gali nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje) arba atšaukti savo sutikimą, pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti jam neprieinamos.

29. Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – Žr. Slapukų politikoje.


V. DUOMENŲ RINKIMAS

30. UAB Intervilža gauna tik Vartotojo tiesiogiai pateiktus duomenis: pildant paskyros anketinius duomenis, perkant prekes Elektroninėje parduotuvėje, Parduotuvėje, pateikiant užklausas.


VI. Žurnalo failai

Intervilža taiko standartinę žurnalų failų naudojimo procedūrą. Šie failai registruoja lankytojus, kai jie lankosi interneto svetainėse. Tai daro visos prieglobos paslaugas teikiančios bendrovės, ir tai yra prieglobos paslaugų analizės dalis. Žurnalo failuose renkama informacija apima interneto protokolo (IP) adresus, naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją (IPT), datos ir laiko žymą, nukreipiančiuosius / išeinančiuosius puslapius ir galbūt paspaudimų skaičių. Šie duomenys nesusiję su jokia asmeniškai identifikuojama informacija. Šios informacijos paskirtis - analizuoti tendencijas, administruoti svetainę, sekti naudotojų judėjimą svetainėje ir rinkti demografinę informaciją.


VII. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

31. Intervilža gali perduoti Vartotojo asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, tokiais asmenimis gali būti krovinių pristatymo paslaugų tiekėjai, paslaugų subtiekėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan.

32. Intervilža duomenų tvarkytojui pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Vartotojo asmens duomenis tik pagal Intervilža nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Intervilža sutikimo. Jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

33. Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, Intervilža perduoda Vartotojo užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Vartotojo užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

34. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

35. Jeigu Intervilža naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Vartotojas naudojasi interneto svetainėje pateikta informacija, Vartotojo nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.


VIII. VARTOTOJO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

36. Vartotojas turi teisę:

36.1. susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis: gauti patvirtinimą, ar Intervilža tvarko jo asmens duomenis, susipažinti su tvarkomais duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinį, automatizuotų sprendimų priėmimą;

36.2. reikalauti ištaisysi, pakeisti, patikslinti informaciją, jeigu pasikeitė Vartotojo registracijoje pateikti duomenys arba jeigu Vartotojas mano, kad Intervilža tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga;

36.3. bet kada atšaukti savo sutikimą ir Vartotojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais, tai gali reikšti, kad Intervilža negalės suteikti galimybės toliau naudotis jos Paslaugomis;

36.4. reikalauti, kad Intervilža nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Vartotoju susijusius asmens duomenis, jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

36.4.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

36.4.2. Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;

36.4.3. Vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

36.4.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

36.4.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

36.5. reikalauti, kad Intervilža apribotų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

36.5.1. Vartotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Intervilža gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

36.5.2 asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

36.5.3. Intervilža nebereikia asmens duomenų šių Taisyklių 26 punkte nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

36.6. prašyti perkelti duomenis, tvarkomus pagal Vartotojo sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, duomenų valdytojui. Tokiu atveju, Vartotojo pageidaujamus perkelti duomenis, Intervilža jam pateiks įprastai jos sistemomis naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

36.7. pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai užpildant ir pateikiant nustatytos formos skundą.


CCPA privatumo teisės

Pagal CCPA, be kitų teisių nustatymus, vartotojai turi teisę:

• reikalauti, kad vartotojo asmens duomenis renkanti įmonė atskleistų, kokių kategorijų ir kokius konkrečius asmens duomenis apie vartotojus ji surinko.

• reikalauti, kad įmonė ištrintų visus įmonės surinktus vartotojo asmens duomenis.

• reikalauti, kad įmonė, kuri parduoda vartotojo asmens duomenis, neparduotų vartotojo asmens duomenų.

Jei pateikiate užklausą, atsakymą turime pateikti per mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis.


BDAR duomenų apsaugos teisės

Norėtume įsitikinti, kad žinote visas savo teises, susijusias su duomenų apsauga. Kiekvienas naudotojas turi šias teises:

Teisė susipažinti - turite teisę prašyti savo asmens duomenų kopijų. Už šią paslaugą galime imti nedidelį mokestį.

Teisė į ištaisymą - turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokią informaciją, kuri, jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti papildyti, jūsų manymu, neišsamią informaciją.

Teisė ištrinti duomenis - tam tikromis sąlygomis turite teisę prašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą - tam tikromis sąlygomis turite teisę prašyti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu - tam tikromis sąlygomis turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis.

Teisė į duomenų perkėlimą - turite teisę prašyti, kad tam tikromis sąlygomis perduotume surinktus duomenis kitai organizacijai arba tiesiogiai jums.

Jei pateikiate užklausą, atsakymą turime pateikti per mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis.


Informacija dėl vaikų naudojimosi svetaine

Kitas mūsų prioritetas - užtikrinti vaikų apsaugą naudojantis internetu. Raginame tėvus ir globėjus stebėti, dalyvauti ir (arba) kontroliuoti jų veiklą internete. InoWood.lt sąmoningai nerenka jokios asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų amžiaus vaikų. Jei manote, kad jūsų vaikas pateikė tokią informaciją mūsų svetainėje, primygtinai raginame nedelsdami susisiekti su mumis, ir mes padarysime viską, kas įmanoma, kad tokia informacija būtų nedelsiant pašalinta iš mūsų įrašų.


IX. PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

37. Gavusi Vartotojo prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Vartotojo teises, Intervilža privalės nustatyti Vartotojo tapatybę. Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises, turi pateikti rašytinį prašymą (užpildęs užklausos formą svetainėje, pateikdamas prašymą šios Politikos X skyriuje 40 punkte nurodytu adresu asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant saugiu elektroniniu parašu)).

38. Intervilža įsipareigoja, gavusi Vartotojo prašymą dėl bet kurios jo kaip duomenų subjekto teisės įgyvendinimo ir Vartotojui sėkmingai atlikus šių Taisyklių 37 punkte nurodytą patikrinimo procedūrą, nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Vartotojo prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Vartotojui informaciją apie veiksmus, kurių Intervilža ėmėsi pagal Vartotojo pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Intervilža turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar vienam mėnesiui, informuodama apie tai Vartotoją iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

39. Vartotojui pateikus prašymą elektroninėmis priemonėmis, Intervilža atsakymą pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Vartotojas prašys pateikti atsakymą kitokiu būdu.


X. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

40. Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galite šiais būdais:

elektroniniu paštu: dap@intervilza.lt

skambindami telefonu: +370 683 51568


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. pašto adresas dap@intervilza.lt

Pašto korespondencijos adresas:

UAB „Intervilža“, Duomenų apsaugos pareigūnui

Savanorių pr.151, LT-03150 Vilnius


XI. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

41. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklę (toliau – Rodyklė) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

42. Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje, yra saugomi šių šioje Politikoje nurodytais terminais.

43. Kiti asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje arba šioje Politikoje – ne ilgiau nei tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

44. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Vartotojo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:– būtina, kad Intervilža galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;– Vartotojo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.


XII. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

45. Ši Politika galioja nuo 2024 m. sausio 22 d. Pakeitus šią Politiką, jos atnaujinta versija bus paskelbta svetainėje www.inowood.lt


Slapukų politika

Slapukų politika

1. Kas yra slapukas?

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį, kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija, ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų rinkinys. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė; kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.


2. Kodėl naudojame slapukus?

Visuomet ieškome naujų būdų, kaip pagerinti savo internetinį tinklapį ir pasiūlyti geresnes paslaugas. Todėl naudojame žemiau skyriuje „6. Kokio tipo slapukai naudojami?” apibūdinamus skirtingų tipų slapukus.Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios tinklapio dalys yra populiariausios, prie kurių tinklapių jungiatės iš mūsų tinklapio, iš kurių tinklapių jungiatės prie mūsų tinklapio ir kiek laiko praleidžiate mūsų tinklapyje.Naudojimo analizei. Slapukai naudojami statistinių duomenų apie tinklapyje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui.Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.


3. Kaip informuojame apie naudojamus slapukus?

Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, jūs paspaudžiate mygtuką „Sutinku“ arba galite naršyti toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


4. Kaip duodamas sutikimas dėl slapukų naudojimo?

Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje apačioje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.Pažymime, kad naudodami tinklapį, Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau „2. Kodėl naudojame slapukus?“ išvardytais tikslais.


5. Kaip atsisakyti slapukų ir (arba) juos išdiegti?

Jūs pats galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais.Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje puslapio dešinėje viršuje reikėtų rinktis ︙, tuomet „Settings“ (Nustatymai), vėliau puslapio apačioje spausti „Show advanced settings“ (Rodyti išplėstinius nustatymus), tuomet „Privacy“ (Privatumo) skyriuje spausti „Content settings“ (Turinio nustatymai). Tuomet, norint ištrinti visus slapukus iš karto, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje spausti „All cookies and site data“ (Visi slapukai ir svetainių duomenys), puslapio viršuje dešinėje rinktis „Remove all“ (Pašalinti visus), galiausiai apačioje dešinėje spausti „Done“ (Atlikta), o norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje reikia užeiti ant atitinkamo slapuko pavadinimo ir dešinėje spausti „x“.), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi tinklapyje prieinamomis paslaugomis.


6. Kokio tipo slapukai naudojami?

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų aukščiau “5. Kaip atsisakyti slapukų ir (arba) juos išdiegti”, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.


Būtinieji slapukai:

Pavadinimas

Teikėjas / domenas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

hs

.www.inowood.lt

Naudojamas saugumo sumetimais

Sesija


ssr-caching

Nurodo, kaip svetainė buvo pateikta

13 sekundžių


XSRF-TOKEN

Šis slapukas sukurtas siekiant padėti užtikrinti svetainės saugumą ir užkirsti kelią kelių svetainių užklausų klastojimo atakoms.

Sesija


XSRF-TOKEN

Šis slapukas sukurtas siekiant padėti užtikrinti svetainės saugumą ir užkirsti kelią kelių svetainių užklausų klastojimo atakoms.

Sesija


_GRECAPTCHA

„ReCaptcha“ funkcijos naudojamas slapukas, leidžiantis įvairiomis formomis patvirtinti antibotus

6 mėnesiai


XSRF-TOKEN

Šis slapukas sukurtas siekiant padėti užtikrinti svetainės saugumą ir užkirsti kelią kelių svetainių užklausų klastojimo atakoms.

Sesija


Rinkodaros slapukai:


Pavadinimas

Teikėjas / domenas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

svSession

Identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi lankytojo seansus svetainėje

1 metai 1 mėnuoStatistikos slapukai:

Pavadinimas

Teikėjas / domenas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga

Šis slapuko pavadinimas susietas su Google Universal Analytics. Šis slapukas naudojamas atskirti unikalius vartotojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip kliento identifikatorių. Jis įtraukiamas į kiekvieną svetainės puslapio užklausą ir naudojamas apskaičiuojant lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis svetainių analizės ataskaitoms.

2 metai

Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID

_gid

Šį slapuką nustatė Google Analytics. Ji išsaugo ir atnaujina unikalią kiekvieno aplankyto puslapio vertę ir naudojama puslapių peržiūroms skaičiuoti ir stebėti.

1 diena

Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID


bottom of page